Obchodní podmínky

TYTO PODMÍNKY UPRAVUJÍCÍ KOUPI ZBOŽÍ V ON-LINE OBCHODĚ (dále jen „obchodní podmínky“) se především řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“). 

(1) Prodávající:

NANO SOLAR ENERGY s.r.o.

IČ: 07792824

DIČ: 07792824

se sídlem 

Tiskařská 599/12, 108 00 Praha 10

a

(2) Kupující:

Vy, tedy osoba, která je objednatelem zboží prostřednictvím webové stránky: www.nanosolar.eu (dále jen webová stránka), popřípadě prostřednictvím emailové objednávky.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto podmínky jsou kupujícím poskytovány před uzavřením kupní smlouvy a jako takové mají povahu sdělení prodávajícího před uzavřením smlouvy vůči kupujícímu.

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo prostřednictvím emailové objednávky. Internetový obchod je prodávajícím provozován a nabídka zboží je umístěna na webové stránce, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „kupující podnikatel“), pouze v případě, že tak tyto obchodní podmínky výslovně stanoví. Právní vztahy mezi prodávajícím a osobami uvedeným v tomto odstavci se v otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, není-li mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno jinak.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7. Ustanovení odst. 1.2,1.3, 1.4, 1.5 a1.6 těchto obchodních podmínek se vztahují na případy uzavírání kupní smlouvy s kupujícím podnikatelem.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Umožňuje-li to rozhraní webové stránky, na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu nebo prostřednictvím emailové objednávky. V případě, že není dostupná registrace kupujícího, provádí kupující objednávání zboží přímo z webového rozhraní obchodu nebo prostřednictvím emailové objednávky.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, a to především před provedením nové objednávky. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a nesdělovat tyto údaje třetím osobám, při porušení této povinnosti nenese prodávající žádnou odpovědnost.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek) nebo kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá. O zrušení uživatelského účtu bude kupující informován emailem ze strany prodávajícího.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7. Ustanovení článku 2. těchto obchodních podmínek (uživatelský účet) se vztahují na případy uzavírání kupní smlouvy s kupujícím podnikatelem.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Tyto ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Konečná cena zboží se však může lišit dle konkrétních požadavků kupujícího na individuální úpravu, kdy v takovém případě bude cena sdělena kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy v souladu s tímto článkem obchodních podmínek. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Poštovné a náklady na dopravu kupujícímu jsou však vždy uváděny zvlášť a nejsou součástí uvedené ceny jednotlivého zboží.

3.3. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. V případě zjevné chyby bude kupující bez zbytečného odkladu informován prodávajícím o skutečné ceně zboží, kterou není povinen přijmout. V případě zjevné chyby nevzniká akceptací objednávky prodávajícím kupní smlouva.

3.4. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí zcela odpovídat skutečné podobě věci.

3.5. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

3.6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.6.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.6.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.6.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.7. V případě objednávky prostřednictvím emailu uvede kupující

3.7.1. Specifikaci objednávaného zboží

3.7.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží

3.7.3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

3.8. Před zasláním objednávky prostřednictvím objednávkového rozhraní obchodu prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko potvrzující odeslání objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.9. Kupující je povinen před odesláním objednávky potvrdit seznámení se a souhlas s těmito obchodními podmínkami. Bez tohoto souhlasu nebude možné objednávku odeslat.

3.10. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.11. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.12. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.13. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky kupujícího má platnost deset kalendářních dnů.

3.14. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedené v objednávce kupujícího.

3.15. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího, zejména pokud důvodu individuálních požadavků kupujícího dojde ke změně ceny uvedené na webovém rozhraní.

3.16. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.17. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy hradí kupující následujícími způsoby dle volby kupujícího

4.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího;

4.1.2. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, budou-li prodávajícím účtovány. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající požaduje od kupujícího předem uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.4. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije, tedy kupující je povinen uhradit kupní cenu, i když nemá možnost si zboží osobně prohlédnout.

4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. Při nedodržení termínu splatnosti v případě bezhotovostní platby uzavřená kupní smlouva se od počátku ruší, kdy překročení lhůty pro úhradu kupní ceny je považováno za splnění rozvazovací podmínky. Přijal-li prodávající část kupní ceny, vrátí tuto částku kupujícímu stejným způsobem, jakým ji přijal, neurčí-li kupující výslovně jinak.

4.6. V případě že je uzavírána kupní smlouva s prodávajícím podnikatelem, je kupní cena splatná do 14 dnů od zavření kupní smlouvy. Při nedodržení termínu splatnosti je kupující podnikatel povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z kupní ceny za každý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

4.7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem celé kupní ceny na účet prodávajícího.

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li prodávajícím uvedeno jinak.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad zašle prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím v tištěné podobě, případně elektronicky na emailovou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy:

5.1.1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

5.1.2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

5.1.3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího;

5.1.4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

5.1.5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

5.1.6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

5.1.7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

5.1.8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal;

5.1.9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

5.1.10. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí první dodávky zboží. V případě jiných smluv než uvedených v tomto odstavci má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která počne běžet ode dne uzavření smlouvy.

5.3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat emailem či písemně na adresu sídla či provozovny prodávajícího. Podnikatel potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zasláno nebo předáno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně nákladů na dodání, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající vrátí tyto peněžní prostředky přijaté od kupujícího stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím, pokud s tím kupující bude souhlasit.

5.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.7. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, zejm. opotřebení zboží, které neodpovídá běžnému použití, čištění, obal a kompletní uvedení do původního stavu, tak, jak dovoluje zákon.

5.9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Nebude-li dárek vrácen kompletní, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu jednostranně započíst nárok na náhradu škody dle čl. 5.8. těchto obchodních podmínek.

5.11. Ustanovení čl. 5 těchto obchodních podmínek (odstoupení od kupní smlouvy) se nevztahují na případy uzavírání kupní smlouvy s kupujícím podnikatelem.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží dle tohoto odstavce, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li její výši strany, platí za ujednanou výše obvyklá.

6.3. V případě uzavření kupní smlouvy s kupujícím podnikatelem činí úplata za uskladnění dle předchozího odstavce částku 500,-Kč za každý i započatý den.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6. Převzetím a úplným zaplacením kupní ceny kupující nabývá vlastnické právo k zakoupenému zboží.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny případně i v sídle prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.7. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 7.1. těchto obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

7.8. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.9. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.11. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

7.12. V případě uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen předat prodávajícímu zboží ve stavu způsobilém k náležitému posouzení reklamace, zejm. předat zboží čisté a hygienicky nezávadné. Nadměrně znečištěné, zašpiněné jinak zjevně hygienicky závadné zboží není prodávající povinen převzít k reklamaci.

7.13. V případě oprávněného uplatnění práv z vadného plnění má Kupující právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva, zejm. uhrazené poštovné v prokázané výši.

7.14. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.15. Ustanovení čl. 7 těchto obchodních podmínek (práva z vadného plnění) se nevztahují na případy uzavírání kupní smlouvy s kupujícím podnikatelem.

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho počítače. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8.3. Ustanovení čl. 8 těchto obchodních podmínek (zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies) se vztahují na případy uzavírání kupní smlouvy s kupujícím podnikatelem.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci, včetně odstoupení od smlouvy, vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

9.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

9.3. Ustanovení čl. 9 těchto obchodních podmínek (doručování) se vztahují na případy uzavírání kupní smlouvy s kupujícím podnikatelem.

10. ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1. Vzájemné spory mezi Prodávající a kupujícím řeší české obecné soudy.

10.2. Uživatel, který je Spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu v souvislosti s užíváním webových stránek a nákupem zboží na nich. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

10.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Poskytovatele poprvé.

10.4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.5. Poskytovatel se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud jej kupující neodmítne.

10.6. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

10.7. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

10.8. Všechny spory vznikající z kupní smlouvy uzavírané s kupujícím podnikatelem a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

10.9. Ustanovení čl. 10 těchto obchodních podmínek (řešení sporů) se nevztahují na případy uzavírání kupní smlouvy s kupujícím podnikatelem, vyjma čl. 10.8.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

11.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

11.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.10. Ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek (ochrana osobních údajů) se vztahují na případy uzavírání kupní smlouvy s kupujícím podnikatelem, který je fyzickou osobou.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa:Tiskařská 599/12, 108 00 Praha 10, email: info@nanosolar.eu, tel.: 775 527 756

12.6. Prodávající má právo tyto obchodní podmínky jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek zveřejní Provozovatel nové znění obchodních podmínek webových stránkách, kdy kupující následným využíváním webových stránek vyslovuje souhlas s tímto novým zněním obchodních podmínek.

12.7. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.9. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12.10. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10. 4. 2023

Zpět do obchodu